معرفی

مشخصات فردی

محسن فیروزبخت

نام - نام خانوادگی : محسن   فیروزبخت

پست الکترونیکی : firoozm@azad.ac.ir

سوابق تحصیلی

آخرین مدرک تحصیلی : دکتری تخصصی

رشته و گرایش تحصیلی دکتری تخصصی : مهندسی کامپیوتر
دانشگاه اخذ مدرک دکتری تخصصی : دانشگاه کینگستون ، انگلستان

سوابق اجرایی

عضویت در مجامع و انجمن های ملی و بین المللی

تیم های تحقیقاتی استاد و دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری

نحوه همکاری

عنوان گروه آموزشی : کامپیوتر

محل خدمت : دانشکده فنی و مهندسی

مرتبه علمی : استادیار

پایه : 18

سمت اجرایی در دانشگاه : عضو هیات علمی

نوع استخدام : قطعی رسمی

نوع همکاری : تمام وقت

تاریخ استخدام : 1377-11-01

محسن فیروزبخت
محسن فیروزبخت

محل خدمت :
    دانشکده فنی و مهندسی
مرتبه علمی :
    استادیار
^